قانون جدید اقامت ترکیه

قانون جدید اقامت ترکیه

قوانین اخذ اقامت توریستی ترکیه و تمدید آن در سال 2020 تغییر کرده است. مدت زمان اخذ اقامت گردشگری ترکیه از این سال یک ساله خواهد شد.