سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در یک کشور خارجی می تواند منافع و ریسک های خاص خودش را داشته باشد ، بنابراین در زمان سرمایه گذاری در یک کشور خارجی، باید از همه جانب بررسی شود. مقررات مربوط به اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری اخیرا تغییر پیدا کرده است