تمدید اقامت توریستی در سال 2020

تمدید اقامت توریستی ترکیه در سال 2020

در سال 2020 مطابق قانون جدیدی که از سوی اداره مهاجرت ترکیه اعمال شده است، احتمال تمدید اقامت توریستی ترکیه برای متقاضیان بسیار کمتر