کد HES

کد HES

کد HES یک کد شخصی است که به منظور کاهش حضور افراد که تست آنها مثبت هستند یا با بیمار مثبت تماس دارند و از شرکت آنها در مجامع عمومی جلوگیری می کند ، توسط وزارت بهداشت اجرا می شود. داشتن کد HES معتبر هنگام ورود به هر مکان عمومی اجباری است.

تمدید اقامت توریستی در سال 2020

تمدید اقامت توریستی ترکیه در سال 2020

در سال 2020 مطابق قانون جدیدی که از سوی اداره مهاجرت ترکیه اعمال شده است، احتمال تمدید اقامت توریستی ترکیه برای متقاضیان بسیار کمتر