علیرضا قلعه

مدیر عامل

تلفن: 10 3333 22 21 90+
موبایل: 1111 542 552 90+

ایمیل : alireza@tommyproperty.com
زبان : انگلیسی، فارسی

خزان قلعه

مدیر فروش

تلفن: 10 3333 22 21 90+
موبایل: 002 88 32 552 90+

ایمیل : khazan@tommyproperty.com
زبان : انگلیسی، فارسی، ترکی

کریم شنول

وکیل
ایمیل : kerem@tommyproperty.com
زبان : انگلیسی، آلمانی، ترکی

چاقداش ایلدیز

کارشناس ملکایمیل : yildiz@tommyproperty.com
زبان : ترکی

زیبا رضوانپور

زیبا رضوانی

کارشناس ملکایمیل : ziba@tommyproperty.com
زبان : انگلیسی، فارسی

saeed torkaman

سعید ترکمان

کارشناس ملک

تلفن: 567 68 60 0912

ایمیل : saeed@tommyproperty.com
زبان : انگلیسی، فارسی